Du er her

Vil du forske på regional utvikling og reiseliv?

Bli med på å påvirke utviklingen av et spennende og relevant forskningsområde av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning, i et ledende og innovativt forskningsmiljø.

Om forskningsområdet

Reiselivsforskningen har vært en sentral del av TØIs aktivitet i over 50 år. En stor del av transportaktivitetene i samfunnet er knyttet til reiselivet og næringen er av stor økonomisk og samfunnsmessig betydning, ikke minst i de mange spredtbygde områder av landet som ellers har et tynt næringsgrunnlag. Det er derfor naturlig å se reiseliv sammen med mer generell regional utvikling.

De regionale analysene baserer seg på kunnskap om tilgjengelighet og mobilitet med fokus på regionforstørring, regional integrasjon og regional interaksjon, virkninger av transportpolitikk og investeringer i infrastruktur, kommunikasjon og transportsystemer som har avgjørende betydning for konkurransedyktig og bærekraftig regional næringsutvikling. Reiselivsforskningen ved TØI omfatter økonomiske ringvirknings-, etterspørsels-, nærings-, atferds- og holdningsanalyser. Analyser produserer kunnskap til forvaltning av ressurser, samt til planlegging og styring for å bidra til en mer bærekraftig reiselivsutvikling. Vi undersøker også relasjonen mellom turisme og klimaendringer.

Forskningsgruppen har per i dag ti forskere med primær tilknytning til gruppa og tre forskere med bi-tilknytning til gruppa.

Om stillingen

Ny teknologi, nye reisevaner og nye former for transport og mobilitet gir nye rammer og problemstillinger for fagfeltet Regional utvikling og reiseliv ved Transportøkonomisk institutt.

Du vil inngå i forskningsgruppen og jobbe som forsker på feltet. Arbeidsoppgavene vil være prosjektrelatert, og du vil jobbe både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Du vil bli involvert i søknadsarbeid og tilbudsskriving. Arbeidet er svært variert og vi ønsker at du er selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team.

Vi søker en nyutdannet eller erfaren samfunnsøkonom, samfunnsgeograf, sosiolog eller tilsvarende. Dine arbeidsoppgaver vil være å anvende samfunnsfaglige metoder på problemstillinger knyttet til regional utvikling, reiseliv, tilgjengelighet m.m.

Stillingen vil være underlagt Avdeling for mobilitet. Du kan finne mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider.

Ønskede egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og grundig
 • Evne til å omstille deg mellom høyt tempo og ha mange baller i luften til å fordype deg i ett tema/område
 • Nysgjerrig og initiativrik. Du har lett for å sette deg inn i nye temaer og arbeidsmetoder
 • Selvstendig, men også glad i å samarbeide med andre
 • Glad i å skrive og opptatt av god forskningsformidling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Samfunnsgeograf, samfunnsøkonom eller liknende bakgrunn med doktor- eller mastergrad. Kandidater som er i et pågående utdanningsløp, vil også bli vurdert.
 • Metodisk kompetanse innenfor ulike metoder
 • Kunnskap om og interesse for regional utvikling og/eller reiselivssektoren.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med å skrive tilbud/søknader
 • Erfaring med prosjektarbeid og publiseringsarbeid
 • Både nyutdannede og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsrelevante prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner
 • Meritterende forskningsvirksomhet
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper resultater gjennom godt samarbeid
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fleksibelt arbeidssted kan vurderes
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger.
 • En arbeidsplass i et stimulerende forskningsmiljø som har et ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City.
 • Bedriftshytte på Nesby-fjellet

Er du interessert?

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge.no. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

SØK STILLINGEN HER!

Søknadsfrist: 10. august 2022.
Søknadene vurderes fortløpende.

Hvis du ønsker en uforpliktende prat før du søker eller har andre spørsmål er du velkommen til å kontakte forskningsleder Frants Gundersen på tlf. 472 87 003, epost: fgu@toi.no, eller avdelingsleder Silvia Olsen på tlf. 408 82 359, epost: sjo@toi.no.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge.no kontaktes på tlf 75 54 22 20.

TØI har et flerfaglig miljø rundt 110 ansatte, og vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Om Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges fremste forskningsinstitutt innen mobilitet- og transportfeltet, og vi leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg er vi en del av store internasjonale prosjekter som MOVE21, DriveToTheFuture og SAFEWAY.

Instituttet mottar basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og driver tverrfaglig, anvendt forskning på oppdrag fra i hovedsak offentlige etater, privat næringsliv og EU-kommisjonen. Instituttet har også internasjonalt en status som et sentralt forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren.

Instituttet har et flerfaglig forskningsmiljø med ca. 110 ansatte. Den største faggruppen er økonomer, men også ingeniører, statsvitere, sosiologer, samfunnsvitere, psykologer, planleggere, geografer og forskere med andre kompetanser er representert. TØI har til enhver tid mer enn 200 pågående forsknings- og utredningsprosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger