Du er her

Kompetanseområde:

Klimavennlige, attraktive og levende byer

Hva slags areal- og transportutvikling kan bidra til at byene både blir mer klimavennlig, mer attraktive og mer levende? Dette er et viktig og vanskelig spørsmål for dagens planleggere og beslutningstagere.

Dersom planleggere skal være i stand til å lage analyser og planer for klimavennlig og attraktiv byutvikling, trenger de kunnskap om effektene av ulike typer arealutvikling (tetthet, uteoppholdsarealer, lokalisering av boliger, arbeidsplasser, handel, mv.) og utvikling av transportsystemene (gange, sykling, kollektivtransport, personbil) på dette.

Bidrar for eksempel utbygging av arbeidsplasser som fortetting i knutepunkter til å holde biltrafikkmengdene nede, og hvilke betingelser må til for at dette skal skje? Hvordan kan kompakte byområder utvikles for at de skal oppleves som attraktive for dem som bor der? Hvem flytter inn i fortettingsprosjekter i større og mindre byer? Er ubalanse i markedet til hinder for effektiv boligrotasjon? Hvilke typer uteoppholdsarealer er det behov for? Hvilke typer lokaliseringer er attraktive for ulike typer virksomheter? Blir det totalt sett mindre klimagassutslipp i byen om man flytter godsterminaler til ytre deler for å frigjøre byutviklingsarealer i områder nær sentrum?  Hva bidrar til at innbyggere oppfatter transportkvaliteten i byene som god, og hva kan bidrar til å gjøre transportkvaliteten bedre?

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport bidrar med forskning som svarer på slike og andre typer spørsmål om effekter av ulike former for areal- og transportutvikling på biltrafikkmengder, klimagassutslipp og attraktivitet.

Vi bidrar også med synteser og formidling av eksisterende kunnskap, og med planutredninger for oppdragsgivere i ulike sektorer og administrative nivåer.

Se blant annet disse relevante og avsluttede prosjekter:

Blant viktige pågående prosjekter i dette forskningsområdet vil vi nevne:

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger