Transportytelser for godsskip 2010-2019

Innledning

Her presenteres hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2019. Beregningene bruker data fra SSBs havnestatistikk som baserer seg på innrapporteringer fra offentlige havner i Norge, samt noen større private havner.

Det finnes to kilder for havnestatistikk i SSB, en kvartalsvis havnestatistikk og en årlig havneundersøkelse. Førstnevnte er langt mer detaljert, men inkluderer kun havner med et årlig godsomslag på minst 1 millioner tonn eller minst 200 000 passasjerer pr år. Sistnevnte mangler informasjon om seilingsmønster og underkategorier som for eksempel hvilke type varer som fraktes, med hvilke skip, og under hvilket flagg. Derfor er tall for den årlige havnestatistkken kun inkludert i én enkelt tabell i denne rapporten hvor aggregerte tall som kun skiller mellom import, eksport og innenriksfart presenteres.

Beregningene for innenlandsk sjøtransport danner også grunnlaget for tall presentert i den årlige Transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB. Transport relatert til utenrikshandelen med skip, samt frakt av olje fra norsk sokkel til fastlandet baseres derimot på andre kilder i Transportytelsesstatistikken fordi datakvaliteten ansees som bedre. I disse to tilfellene bruker Transportytelsesstatistikken data fra utenrikshandelen til SSB, og tall fra Oljedirektoratet på frakt av olje fra norsk sokkel, samt eksport av olje fra norsk sokkel til utlandet.

Tallene presentert her på utenrikshandel vil normalt være noe lavere enn det som fanges opp i utenrikshandelelsstatistikken. For transport av olje fra sokkelen treffer havnestatistikken historisk sett bra sammenlignet med tall fra Oljedirektoratet når det gjelder frakt av olje til fastlandet, mens frakt av olje fra sokkelen direkte til utlandet ikke fanges opp av havnestatistikken siden skipene ikke går innom en rapporterende havn på fastlandet.

Kort oppsummert er beregningene som presenteres her altså både et grunnlag for den årlige Transportytelsestatistikken som utgis av TØI, men også et supplement siden beregningene som presenteres her inneholder langt mer detaljert informasjon om norsk skipsfart enn det Transportytelsene rapporterer.

Datagrunnlag og metode

Utgangspunktet for beregningene i denne rapporten er grunnlagsdata fra SSBs kvartalsvise havnestatistikk for 2010-2019. Denne statistikken dekker gods lastet og losset i norske havner med et årlig godsomslag på minst 1 millioner tonn. Grunnlagsdataene fra kvartalsvis havnestatistikk inneholder informasjon om fra til mønster, men ikke om transportdistanse. Vi har derfor basert transportdistanse på informasjon fra sjønettverket i nasjonal godstransportmodell ved å kople hver havnekode med tilhørende sonenummer i godsmodellen.

For innenriksfarten er kommune det geografiske detaljeringsnivået i beregningene, mens det er havnedistrikt for de rapporterende havnene. Der hvor leveransemønster er ukjent presenterer vi estimerte tall for transportarbeidet basert på gjennomsnittsdistanser fordelt over kategoriene varetype, skipstype, lastetype og fartsområde (innenriks/import/eksport). Det kan være høy usikkerhet knyttet til transportarbeidet for enkelte underkategorier.

På det mest aggregerte nivået presenterer vi også en tabell som inkluderer de mindre havnene. I denne tabellen, som kun skiller mellom import, eksport og innenriksfart, er bidraget fra de små havnene beregnet som differansen mellom den årlige havneundersøkelsen og tall fra kvartalsvis havnestatistikk fordi den årlige statistikken inkluderer havner med under 1 millioner tonn i årlig godsomslag.

For utenriksgodset er transportarbeidet beregnet for den delen av transporten som antas å være på norsk område hvor vi har benyttet informasjon om distansen til/fra ytre led. Distansene varierer naturlignok fra år til år siden leveransemønsteret endrer seg. Vår beregningsmetodikk skiller seg således fra transportytelsesstatistikken, hvor transportarbeidet for utenriksgodset beregnes basert på en konstant distanse for import og eksport.

En oppsummering av varestrømmene i kvartalsvis havnestatistikk er vist i figuren under. De rapporterende havnene som er med i utvalget til SSB sin kvartalsvise havnestatistikk rapporterer både gods som er lastet og gods som er losset i havnene. Godsmengder mellom to rapporterende havner (det mørkeblå feltet) korrigeres derfor for dobbeltelling ved å dele godsmengden på 2. Godsmengder mellom rapporterende havner og ikke rapporterende havner - herunder utenrikshandel og til/fra kontinentalsokkelen - fanges også opp (lyseblått i figuren under). De hvite cellene under fanges ikke opp i kvartalsvis havnestatistikk, med unntak av transit av gods som er innom en rapporterende havn.