Her presenteres hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2018. Beregningene gjøres årlig og inngår i transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB.

Datagrunnlag og metode

Vi tar utgangspunkt i grunnlagsdata fra SSBs kvartalsvise havnestatistikk for 2010-2018. Denne statistikken dekker gods lastet og losset i norske havner med et årlig godsomslag på minst 1 millioner tonn. Grunnlagsdataene fra kvartalsvis havnestatistikk inneholder informasjon om fra til mønster, men ikke om transportdistanse. Vi har derfor basert transportdistanse på informasjon fra sjønettverket i nasjonal godstransportmodell ved å kople hver havnekode med tilhørende sonenummer i godsmodellen.

For innenriksfarten er kommune det geografiske detaljeringsnivået i beregningene, mens det er havnedistrikt for de rapporterende havnene. Der hvor leveransemønster er ukjent presenterer vi estimerte tall for transportarbeidet basert på gjennomsnittsdistanser fordelt over kategoriene varetype, skipstype, lastetype og fartsområde (innenriks/utenriks og import/eksport). Det kan være høy usikkerhet knyttet til transportarbeidet for enkelte kategorier. Samlet er rundt 8.4 prosent av observasjonene er ikke stedfestet.

I utvalget har vi gjort flere begrensninger i tråd med transportytelsesstatistikken:

  • Skipstyper: Her har vi ekskludert passasjerfartøy og ferjer, cruiseskip og fiske- og fangstfartøy.
  • Transit av gods: Her har vi ekskludert transit av russisk råolje via Kirkenes og transit av svensk malm via Narvik.
  • Olje- og gasseksport: Vi ekskluderer eksport av olje og gass basert på informasjon om laste- og skipstype.

For utenriksgodset er transportarbeidet beregnet for den delen av transporten som antas å være på norsk område hvor vi har benyttet informasjon om distansen til/fra ytre led. Vår beregningsmetodikk skiller seg således fra transportytelsesstatistikken, hvor utenriksgodset differensierer transportavstand kun på import (300 km) eller eksport (630 km).

En oppsummering av varestrømmene i kvartalsvis havnestatistikk er vist i figuren under. De rapporterende havnene som er med i utvalget til SSB sin kvartalsvise havnestatistikk rapporterer både gods som er lastet og gods som er losset i havnene. Godsmengder mellom to rapporterende havner (det mørkeblå feltet) korrigeres derfor for dobbeltelling ved å dele godsmengden på 2. Godsmengder mellom rapporterende havner og ikke rapporterende havner - herunder utenrikshandel og til/fra kontinentalsokkelen - fanges også opp (lyseblått i figuren under). De hvite cellene under fanges ikke opp i kvartalsvis havnestatistikk. Unntaket er noe gods som vi har fanget opp som transit som har korrigert for som nevnt over.