logo

Søk

Du er her

Nye dieselbusser forurenser mindre enn nye diesel personbiler

En ny dieselbuss eller diesel lastebil slipper kun ut en tredjedel så mye NOx som en ny diesel personbil. Nye avgasskrav og ny teknologi snur opp ned på bildet av hvilke kjøretøyer som forurenser mest i bytrafikken.

Fra årsskiftet 2015 ble EURO 6-avgasskrav innført for personbiler og tilsvarende EURO VI-krav for tunge biler. Disse stiller strenge krav til bilprodusentene med hensyn til utslipp av blant annet NOx og partikler fra nye biler.

Figuren viser at utslippene av NOx fra en ny Euro 6 personbil er i størrelsesorden
0,35 g/km mens utslippene fra en ny Euro VI buss/lastebil kun er 0,12 g/km.


Målinger som Transportøkonomisk institutt har gjort ved avgasslaboratoriet ved VTT i Finland på oppdrag fra Statens vegvesen, viser svært oppsiktsvekkende resultater. Tunge diesel lastebiler og busser overoppfyller utslippskravene i en kjøresyklus som tilsvarer virkelig bykjøring. Utslippene av NOx er redusert med over 90 prosent i forhold til de kjøretøyene som var i salg i 2014 (Euro V).

Når det gjelder nye diesel personbiler er bildet motsatt. I en kjøresyklus tilsvarende virkelig bytrafikk slipper slike biler ut om lag fire ganger mer NOx enn det som er grenseverdien for typegodkjenning i EURO 6-kravene. Ved testing i kulde er utslippene om lag 12 ganger høyere enn grenseverdien for typegodkjenning. Nye diesel personbiler har ikke vesentlig lavere utslipp av NOx enn forrige generasjon diesel personbiler (EURO 5). Når det gjelder partikler oppfyller bilene kravene med god margin.

Selv om det er et begrenset antall kjøretøyer som er testet, virker resultatene robuste.

For tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer er det SCR-teknologi (Selectiv Catalytic Reduction) med reduksjonsmidlet urea og avanserte styrings- og reguleringssystemer som gir de lave utslippene av NOx. Teknisk sett vil det være mulig å innføre en tilsvarende teknologi også for diesel personbiler.

Figuren viser grenseverdiene for typegodkjennong  og utslipp av henholdsvis NOx, prtikler og CO2 fra en Euro 6 personbil under ulike kjøreforhold.

Ved problemer med overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier for luftkvalitet og ønsker om å redusere utslipp av NOx og PM fra kjøretøy i store norske byer, konkluderer rapporten med at:

Eldre tunge kjøretøy og busser med dieselmotorer (eldre enn Euro VI, 2014) gir vesentlige bidrag til høye utslipp av NOx, NO2 og i flere tilfeller også PM.

Lette kjøretøy med dieselmotor (foreløpig inklusive Euro 6 biler) gir i køkjøring vesentlige bidrag til høye utslipp av NOx, NO2 og for eldre biler også PM.

Bensinbiler som er eldre enn ca. 15 år (Euro 2) vil bidra til relativt høye utslipp av NOx og PM.

Vanlige bensinbiler som er yngre enn ca. 15 år (Euro 3) vil i meget liten grad bidra til høye utslipp av NOx, NO2 og PM.

Nye tunge kjøretøy og busser med dieselmotorer med Euro VI, 2014 vil gi lave utslipp av alle typer lokalt forurensende avgassutslipp.

Siden 2011 har TØI i samarbeid med det finske forskningsinstituttet VTT utført avgassmålinger av 12 tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer, og syv Euro 6 godkjente dieselbiler. I tillegg er flere bensinbiler (Euro 5 og 6) og dieselbiler (Euro 5) målt. Oppdragsgiver har vært Vegdirektoratet og måleprogrammet videreføres i Vegdirektoratets etatsprogram «EMIROAD». Alle kjøretøyene er testet i avgasslaboratorium under forhold som i størst mulig grad skal tilsvare faktisk bruk av kjøretøyet.


Rapport:
Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015. TØI rapport 1407/2015. Forfattere: Rolf Hagman, Christian Weber og Astrid H. Amundsen

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 51 til 60 av totalt 60 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no