logo

Søk

Du er her

Norske kommuner er fornøyde med elbilene sine

En ny studie undersøker hva som fremmer og hemmer bruk av elbiler i kommunal sektor.

For at norske kommuner skal bidra med sin del til å redusere nasjonale klimagassutslipp er ett viktig tiltak at de skifter ut sine biler som går på fossilt drivstoff med elbiler.

I en ny studie undersøkes det hva som fremmer og hemmer bruk av elbiler i kommunal sektor i 14 kommuner i region Innlandet (Hedmark og Oppland), samt hva slags erfaringer disse kommunene har med sine elbiler.

De siste årene har elbilene fått vesentlig økt rekkevidde og bedre komfort. Videre kan elbiler dekke de fleste daglige kjørebehov. Det finnes mye kunnskap om hva som har fremmet investeringer i elbiler i Norge generelt, men vi vet lite om hvordan norske kommuner har investert i elbiler til sine ansatte og hva slags erfaringer de har gjort seg.

Drivkrefter

Undersøkelsene viser at drivkrefter for anskaffelse av elbiler har vært politiske signaler, at elbiler lønner seg økonomisk, elbilenes økte rekkevidde og standard, og at ildsjeler har arbeidet for kommunale elbiler.

Barrierer

Viktige barrierer er behov for biler med firehjulstrekk, redsel for at rekkevidden ikke er tilstrekkelig, begrenset kunnskap om elbiler, og strukturelle forhold slik som lengden på eksisterende leasingavtaler.

De fleste kommunale tjenestene kan egne seg for elbilbruk, for eksempel hjemmetjenesten, IT-tjenesten og vaktmestertjenesten. Kommunene har generelt positive erfaringer med elbilene sine: De er komfortable, økonomisk fordelaktige og lettkjørte. Mange norske kommuner kommer til å øke sin elbilandel i årene fremover.

Region Innlandet (Hedmark og Oppland) er en spesielt interessant region fordi den inkluderer både tettbygde og spredtbygde kommuner. Kommunene i regionen har ofte store avstander, vanskelige kjøreforhold, spesielt om vinteren, og områder med veldig ulendt terreng. Hvis det fungerer godt med elbiler i de kommunale tjenestene i disse kommunene, så er elbiler sannsynligvis godt egnet for kommunal bruk i andre norske kommuner også.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Hele rapporten: En grønn drøm: kommunale biler som går på strøm Elbiler i region Innlandet: drivkrefter, barrierer og erfaringer. TØI-rapport: 1656/2018Forfatter: Inga Margrete Ydersbond

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

Viser fra 51 til 60 av totalt 63 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger