logo

Søk

Du er her

Krevende med mer miljøvennlig massetransport

Næringslivsaktører etterlyser tilgang til logistikkareal og en arealplan for masser for å kunne drive mer klimavennlig massetransport i Oslo.

Transport av masser til bygg- og anleggsaktiviteter utgjør en stor del av transportmengdene som fraktes med tunge kjøretøy i Oslo. For å nå målene for utslippsreduksjon i Oslo er det derfor behov for effektive tiltak og virkemidler rettet mot transport av masser.

Transportøkonomisk institutt har gjennomført intervjuer og en spørreundersøkelse med relevante næringslivsaktører om tiltak for massetransport i Oslo. Dataene er samlet i en ny TØI-rapport og viser at aktørene er opptatt av miljøhensyn, men har delte meninger om hva som vil være gode løsninger og hvilke tiltak som er mest aktuelle for bransjen.

Respondentene er generelt litt pessimistiske til de foreslåtte tiltakene i studien, og tiltak som krever mindre endring hos transportørene er mest aktuelle. Å benytte overskuddsmasser til nytt landskap, parker, osv. er mest aktuelt mener de, mens økt bruk av andre transportmidler, som tog og båt er minst aktuelt. Flere mulige tiltak vil kreve tilrettelegging fra kommunen.

Aktørene som er involvert i massetransport i Oslo er en sammensatt gruppe og det delte synet på tiltak kan muligens forklares med at tiltak som kan være positivt for én aktør kan være negativt for en annen. Det finnes både veldig store aktører og mange mindre aktører i markedet. Noen bestiller kun transport, mens andre utfører transport for egne og/ eller andres prosjekt. De ulike gruppene vil derfor ha ulike insentiver og grad av motivasjon for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp.

Arealbehov knyttet til massetransport oppfattes som en sentral utfordring, både permanente og midlertidige arealer for mellomlagring, massemottak, massedeponier og -behandling, samt masseuttak og pukkverk.

Mange av problemstillingene knyttet til overgangen til mer klimavennlig massetransport sammenfaller med andre former for godstransport i by. Det er behov for endringer i logistikkløsningene. Ser man klimavennlig massetransport i sammenheng med andre former for bylogistikk kan man lettere utvikle helhetlige og integrerte løsninger.

Økonomiske virkemidler vil være relevante å vurdere for å akselerere overgangen til mer klimavennlig massetransport.

Arbeidet er utført som et oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune.

Rapport: Tiltak for utslippsreduksjon fra transport av masser i Oslo: Vurderinger fra næringslivsaktører. TØI-rapport 1772/2020. Forfattere: Ingrid Sundvor, Sidsel Ahlmann Jensen, Guri Natalie Jordbakke

 

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 51 til 59 av totalt 59 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no