Du er her

Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

Løsmasser fra et flomskred blokkerer Dovrebanen ved Hundorp i Fron i mai 2013. Bilde fra rapporten. Foto: Bjørn Iversen, Jernbaneverket

Responsen på værutfordringene har vært preget av improvisatoriske tiltak fremfor forhåndsetablerte rutiner. Forstyrrelser i togtrafikken fører til en forskyvning av godstransport fra bane til vei.

Det er stor bevissthet om at klimaendringer kan føre til ytterligere utfordringer på en jernbane som allerede lider under vedlikeholdsbehov. Konkrete strategier har manglet, men etableres nå, konkluderer kapittelet i rapporten som omhandler ekstremvær og jernbanesektoren.

Store snøfall vinteren 2010 sprengte måkekapasiteten og lange perioder med lav temperatur førte til skader på operatørens utstyr (særlig på vognhjul) og is på skinnegangen. Operatørene måtte kjøre færre og kortere tog, samtidig som bemanningen på terminalene måtte økes for å håndtere situasjonen.

Responsen var preget av improvisatoriske tiltak heller enn forhåndsetablerte rutiner, og studien viste at de påfølgende forstyrrelsene i togtrafikken spredte seg til andre segmenter av logistikk-kjeden og forårsaket en forskyvning av godstransport fra bane til vei.

Ansatte i Jernbaneverket, som i 2010 ble intervjuet om utfordringer knyttet til ekstremvær og klimaendringer, pekte på nedbør som det viktigste vær-elementet som direkte fører til problemer for banen. Spesielt intens nedbør er problematisk, fordi infrastrukturen ikke har de nødvendige dimensjoner for å lede vannet vekk fra banelegemet.

Konsekvensen er utvasking av sporet og stengning av banen frem til reparasjonsarbeidet er gjennomført. I tillegg er mange skredhendelser knyttet til perioder med intens eller langvarig nedbør.

Det er stor bevissthet i Jernbaneverket om at klimaendringer kan føre til ytterligere utfordringer på en jernbane som allerede lider under vedlikeholdsbehov, men det har til nå vært få konkrete strategier for hvordan man skal ta hensyn til fremtidens klima.

I det siste er det tekniske regelverk for prosjektering og bygging endret for bedre å ta hensyn til så vel dagens klima som fremtidige klimaendringer.

Forskningsprosjektet InfraRisk (Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway) ble gjennomført i perioden 2010 til 2013 som en del av NORKLIMA programmet (2004-2013), og var et samarbeid mellom forskere fra Norges Geotekniske Institutt, Meteorologisk institutt, CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt.

Prosjektet var et såkalt kompetanseprosjekt med brukermedvirkning fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB).

Prosjektet har studert endringer i ekstremvær og virkningen ekstremværhendelser har på infrastruktur knyttet til transportsektoren i Norge.

Vitenskapelig artikkel:
Johanna Ludvigsen, Ronny Klæboe: Extreme waather impacts on freight railways in Europe, Natural Hazards, September 2013

Rapport:
Norges Geotekniske Institutt NGI (2013): Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) - Sluttrapport til NFR-prosjekt 200689. Utarbeidet av: Frauenfelder, R., Solheim, A., Isaksen, K., Romstad, B., Dyrrdal, A.V., Gangstø, R., Harbitz, A., Harbitz, C.B., Haugen, J.E., Hygen, H.O., Haakenstad, H., Jaedicke, C., Jónsson, Á., Klæboe, R., Ludvigsen, J., Meyer, N.M., Rauken, R., Sverdrup-Thygeson, K., Aaheim, A.
NGI rapport nr. 20091808-01-R. 94 s. + Appendiks

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger