logo

Søk

Du er her

Tunge kjøretøy er overrepresentert i tunnelbranner

Tunge kjøretøy er overrepresentert i statistikken over brann og tilløp til brann i norske vegtunneler, spesielt gjelder dette tunneler med høy stigningsgrad.

Det finnes godt over 1100 vegtunneler i Norge. Vegtunnelene er vanligvis minst like sikre eller sikrere enn tilsvarende vegstrekninger i fri luft. De har likevel et katastrofepotensial ved brann.

I en ny rapport kartlegges og beskrives kjennetegn ved branner og branntilløp i norske vegtunneler i perioden 2008-2015. Det gjennomsnittlige antallet branner i norske vegtunneler er 0,02 branner per tunnelkilometer per år (24 branner per 1134 tunnelkilometer). Det gjennomsnittlige antallet tilløp er 0,01 tilløp per tunnelkilometer per år (14 tilløp per 1134 tunnelkilometer).

Rapporten er laget på oppdrag fra Statens vegvesen som skal bruke kartleggingen til å å etablere mer treffsikre risikoanalyser.

Forskerne bak rapporten peker på fire viktige funn:

  1. Brann og tilløp til brann i norske tunneler involverer som regel ikke skade på personer eller tunnel. Det må imidlertid påpekes at syv større branner i perioden 2008-2015 førte til røykskader hos totalt 76 personer.

  2. Tunge kjøretøy er overrepresentert i vegtunnelbranner.

  3. Årsaker til brann i tunge og lette kjøretøy er ulike. Tekniske problemer er en over dobbelt så hyppig årsak til vegtunnelbranner og tilløp i biler over 3,5 tonn, som for biler under 3,5 tonn, mens eneulykker og kollisjon var en over dobbelt så hyppig årsak til branner og tilløp i biler under 3,5 tonn, som for biler over 3,5 tonn.

  4. Undersjøiske vegtunneler er betydelig overrepresentert i statistikken over branner og tilløp i kjøretøy.

Undersjøiske vegtunneler som har høy trafikkmengde og høy tungbilandel er med andre ord spesielt utsatte.

Dataene som forskerne har undersøkt viser at det gjennomsnittlige antallet branner i norske vegtunneler er 24 per år per 1134 tunnelkilometer og at det gjennomsnittlige antallet tilløp er 14 per år per 1134 tunnelkm. Dette gir 0,02 branner per år per kilometer tunnel og 0,01 tilløp per år per kilometer tunnel. Disse hendelsene (branner og tilløp) fordeler seg ikke jevnt i de ulike regionene.

Gjennomsnittlig antall branner og tilløp per år er 9 i region øst, 4 i region sør, 14 i region vest, 9 i region midt og 3 i region nord. Det er ikke uventet at region vest har flest branner og tilløp, siden det er flest vegtunneler i denne regionen. Det relativt høye antallet branner i region øst kan antakelig forklares med at tunnelene i denne regionen har høy trafikkmengde.

Hele rapporten:
Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015. TØI rapport 1542/2016 Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Karen Ranestad, Beate Elvebakk & Sunniva Meyer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no