logo

Søk

Du er her

  • > System og kultur
  • > Skjerpet helsekrav til førerkort gir bedre trafikksikkerhet

Skjerpet helsekrav til førerkort gir bedre trafikksikkerhet

Skjerpet praktisering av kontroll og håndhevelse av helsekrav til førerkort i Møre og Romsdal har bedret trafikksikkerheten sammenlignet med andre deler av landet.

I 2010 ble det i Møre og Romsdal fylke igangsatt en innskjerping av praksis når det gjelder håndhevelse av helsekrav til bilførere. Muligheten til å inndra førerkort på grunn av helserelaterte svekkelser hos bilførere ble benyttet i større grad enn tidligere. Dette gjelder blant annet for medikamentbruk og rusavhengighet.

Ordningen er et samarbeid mellom fylkesmannen i Møre og Romsdal, politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk, og det ble etablert en samarbeidsgruppe med representanter fra disse organisasjonene

Frekvensen av inndragningssaker i Møre og Romsdal økte fra ca. 150 per 100 000 førerkort i 2009 til over 900 i 2011, mens nivået i resten av landet lå på mellom 200 og 300 saker per 100 000 førerkort både i 2009 og 2011.

Ulykkesrisikoen har gått ned i hele landet i denne perioden. For å se om tiltakene i Møre og Romsdal har hatt effekt, er ulykkesnedgangen i fylket sammenlignet med endringene i resten av landet. Årene 2001-2009 er definert som førperiode og 2011-2012 som etterperiode. Sammenligning av ulykker per 1000 førerkort før og etter 2010 viste større nedgang i Møre og Romsdal enn i resten av landet, noe som tyder på at innsatsen har bidratt til bedre trafikksikkerhet.

For alle personskadeulykker var det en nedgang i antall innblandede førere per 1000 førerkort på 30 prosent i Møre og Romsdal, mot 26 prosent i resten av landet. Forskjellen er imidlertid ikke statistisk signifikant. For dødsulykkene var det derimot en signifikant større nedgang i antall ulykker per 1000 førerkort i Møre og Romsdal enn i resten av landet, med 66 prosent mot 35 prosent.

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort – effekt på trafikksikkerheten. TØI-rapport 1386/2014. Forfatter: Fridulv Sagberg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no