logo

Søk

Du er her

  • > System og kultur
  • > Organisatoriske programmer kan redusere trøtthetsulykkene

Organisatoriske programmer kan redusere trøtthetsulykkene

En høy andel av trafikkulykkene skyldes trøtthet hos føreren. Organisatoriske programmer som tar sikte på å forebygge trøtthet blant ansatte kan være et lovende trafikksikerhetstiltak overfor yrkessjåfører og private førere.

Programmer som forebygger trøtthet blant ansatte har et stort potensial for å begrense trøtthet blant både profesjonelle og private førere. Bedrifter kan tilpasse metoder og redskap til sine ansatte.

Vanlige elementer i slike programmer er forbedret planlegging av tids- og skiftplaner, informasjon om trøtthet bak rattet, samt oppdagelse og behandling av søvnforstyrrelser blant ansatte.

Arbeidsplaner bestemmer hvilken tid på døgnet kjøringen gjøres, noe som har nær sammenheng med både selvrapportert førertrøtthet og trøtthetshendelser. Forskning viser at organisasjonen har betydning for hvor mye førere kan styre sin egen trøtthet, og hvor mye opplysning og tilbakemelding de får for å få hjelp til dette. Sikkerhetskulturen som dominerer vil også påvirke trøtthetsnivået den enkelte føreren anser som akseptabelt.

Det er få programmer som måler førerens dagsform, bruker insentiver, forfremmer åpen rapporteringskultur, eller bruker rekruttering med atferdsforankrete ferdigheter som grunnlag.

Selv om de fleste programmene og retningslinjene er basert på forskning, er det også behov for flere robuste og uavhengige evalueringer for å kunne si noe om hvor god effekten er på ulykker relatert til trøtthet, det vil si eksplisitt påvisning av forholdet mellom trøtthet, kjøreprestasjon og ulykker. Slik kunnskap er også nyttig for å oppmuntre bedrifter til å implementere slike programmer videre.

Rapporten har identifisert en rekke konkrete områder hvor det trengs mer kunnskap, og kommer også med en rekke råd til vegtransportbedrifter som ønsker å arbeide med dette feltet.

Rapport:
Organisatoriske programmer for mestring av førertrøtthet. TØI-rapport 1081/2010. Forfattere: Ross Owen Phillips og Fridulv Sagberg.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no