logo

Søk

Du er her

Ny metode kan gi færre ulykker med tunge kjøretøy

En ny metodikk kan hjelpe godstransportbedrifter til å redusere antall ulykker.

I april 2013 ble en ny standard for trafikksikkerhet i transportbransjen innført (NS-ISO 39001:2012 «Styringssystemer for trafikksikkerhet»). Ved inngangen til mars 2016, nesten tre år senere, var kun tre norske bedrifter sertifisert. I Sverige derimot var 110 bedrifter sertifisert i løpet av den samme perioden.

For å stimulere til fortgang i arbeidet inviterte Statens vegvesen til et seminar om sikkerhetskultur i transportvirksomheter i mars 2016. Hensikten med seminaret var blant annet å diskutere hvorfor ikke flere norske transportbedrifter hadde sertifisert seg og hvordan man kan hjelpe små godstransportbedrifter med å innarbeide tankegangen som ligger i ISO39001 uten at de må gå for en full sertifisering («light-versjon»). Denne rapporten er basert på forskernes bidrag på dette seminaret.

86 prosent av virksomhetene i godstransport på veg i Norge har mindre enn fem sysselsatte, og at halvparten av de sysselsatte i godstransport er ansatt i virksomheter med mindre enn 10 ansatte. Det er naturlig å tenke at de små godstransportbedriftene har færre ressurser enn større bedrifter. Derfor er det spesielt viktig å foreslå tiltak som krever få ressurser (tid, økonomi, TS-kompetanse).

I denne rapporten gis det derfor innspill til hvordan myndighetene (primært Arbeidstilsynet og Statens vegvesen) kan hjelpe små godstransportbedrifter med å få inn tankegangen som ligger i NS-ISO39001:2012 «Styringssystemer for trafikk-sikkerhet», uten at de nødvendigvis må gå for en full sertifisering.

Hvert år skades (lett og alvorlig) i gjennomsnitt 1490 personer i ulykker med godstransportsjåfører i arbeid (287 av disse er sjåfører i arbeid). Alvorlighetsgraden i ulykker med tungbiler er ofte høy på grunn av tungbilenes masse. Som regel er det andre trafikanter enn sjåførene som skades.

Gjennom tiltak som kan bedre transportsikkerheten i godstransportbedrifter vil man ikke bare kunne redusere antall skader blant sjåfører, men også blant andre trafikanter. Det ligger med andre ord et betydelig trafikksikkerhetspotensiale i å arbeide med sikkerhetsorganisering i transportbedrifter.

Forskeren bak rapporten foreslår en tilnærming som kalles sikkerhetsstigen. Stigemodellen er basert på forskning på risikofaktorer i ulykker utløst av sjåfører i arbeid og forskning på hva transportbedriftene med høyest sikkerhetsnivå arbeider med sikkerhet.

Det pekes på fire hovedtiltak som har størst transportsikkerhetspotensial og er mest realistiske å gjennomføre for vanlige godstransportbedrifter. Disse fire tiltakene kan ordnes på en stige, der man begynner på det laveste nivået, før man går videre til neste trinn. Dette vises i figuren under.

Det første trinnet handler om ledere og ansattes engasjement for sikkerhet. Forskning viser at dette er en forutsetning for at bedrifters arbeid med sikkerhet skal lykkes.

Det andre trinnet er «Oppfølging av førers fart, kjørestil og bilbeltebruk». Dette adresserer de viktigste risikofaktorene knyttet til fører, som er identifisert i analyser av dødsulykker som involverer sjåfører i arbeid

Det tredje trinnet i sikkerhetsstigen er «Fokus på arbeidsrelaterte faktorers betydning for transportsikkerhet». Dette referer til 10 fellestrekk ved god sikkerhetsstyring i godstransportbedrifter som vi har identifisert i en tidligere studie (Nævestad &

Det fjerde trinnet i sikkerhetsstigen er å implementere et «System for sikkerhetsledelse». For eksempel ISO 39001, eller andre lignende alternativer.

Den trinnvise tilnærmingen kan også legges til grunn for sikkerhetsarbeidet i mellomstore og store godstransportbedrifter.

Sikkerhetsstigen kan legges grunn for et IT-verktøy som godstransportbedrifter kan bruke for å måle og vurdere sin egen sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse. IT-verktøyet skal på bakgrunn av resultatene fra målingene og vurderingene generere et spesialtilpasset opplegg med tiltak basert på egne skårer. I rapporten beskrives hvordan IT-verktøyet kan settes opp, driftes og brukes.

Hele rapporten: Hvordan kan myndighetene hjelpe de små transportbedriftene med sikkerhetsstyring? TØI rapport 1484/2016 Forfatter: Tor-Olav Nævestad Bjørnskau 2014).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no