logo

Søk

Du er her

Ny metode for å evaluere Trafikksikker kommune

TØIs pilottest av ny metode for å evaluere Trafikksikker kommune viser best resultater i kommunen som har vært Trafikksikker kommune lengst.

Trygg Trafikk lanserte i 2015 godkjenningsordningen «Trafikksikker kommune». Hensikten med ordningen er å definere kriterier for systematisk og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Den første Trafikksikre kommunen ble godkjent i august 2015, og de godkjente kommunene skal etter planen regodkjennes etter tre år.

TØI har i den forbindelse fått i oppdrag å utvikle en mal for evaluering av ordningen som Trygg Trafikk skal kunne brukes til regodkjenning. Det har vært et ønske at malen skal fokusere på de «myke» aspektene (f.eks. tenkemåter, holdninger) ved Trafikksikker kommune.

I arbeidet med å utvikle en mal har forskerne gjennomført intervju, feltarbeid, litteraturstudie, spørreundersøkelse og studert ulykkestall. Forskerne foreslår en mal for evaluering som de har testet i tre kommuner med ulik tid som Trafikksikre kommuner. Resultatene av testen indikerer at malen måler viktige aspekter.

I kommunen som har vært Trafikksikker kommune lengst er det flest respondenter som har kjennskap til at kommunen er en Trafikksikker kommune, og som vet hva det innebærer å være det. Likeledes er det størst andeler i denne kommunen som rapporterer om økt fokus på trafikksikkerhet på sine arbeidsplasser, og nye måter å tenke sikkerhet på. Denne kommunen har i tillegg størst andeler som mener at trafikksikkerheten for dem selv, kolleger, brukere og innbyggere har blitt bedre fordi kommunen har blitt en Trafikksikker kommune.

Forskerne understreker imidlertid at datagrunnlaget og designet i studien er utilstrekkelig for å vurdere effektene av konseptet Trafikksikker kommune, og at tidligere forskning på tilsvarende vellykkede tiltak indikerer at man kanskje kan forvente en nedgang i visse typer trafikkulykker og skader etter fem til åtte år.

Hele rapporten: TØI rapport 1598/2017 Utvikling av mal for evaluering av Trafikksikker kommune. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Astrid Helene Amundsen, Beate Elvebakk & Karen Ranestad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no