logo

Søk

Du er her

  • > System og kultur
  • > For hver tredje trafikkdrepte er et tungt kjøretøy involvert

For hver tredje trafikkdrepte er et tungt kjøretøy involvert

For hver tredje trafikkdrepte i Norge er et tungt kjøretøy involvert. Denne andelen er dobbelt så høy som snittet i Europa.

Det er møteulykker som er den dominerende ulykkestypen med tunge kjøretøy i Norge.

Norge er et land som ligger helt i verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet. Men dette gjelder ikke for ulykker med tunge kjøretøy. Norge har omlag 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i Europa.

Denne andelen er dobbelt så høy som i Europa. Trenden i antall drepte i tungbilulykker de siste årene er som for alle ulykker nedadgående, men reduk­sjonen i Europa sett under ett har vært dobbelt så stor som i Norge.

Spredt lokalisering av virksomheter og gode økonomiske tider har gitt mye tung godstrafikk på et veinett preget av mye svinger og lite atskilte kjøreretninger. Dette er den viktigste forklaringen til det relativt høye nivået av drepte i tungbilulykker i Norge.

Det er møteulykker som er den dominerende ulykkestypen med tunge kjøretøy i Norge. 70 prosent av de omkomne i ulykker med lastebil er fra møteulykker, og for over halvparten av de som omkommer i møteulykker har tunge kjøretøy vært involvert.

Tunge kjøretøy utløser «bare» hver 20. dødelige møteulykke på rette veistrekninger, men tilsvarende andel i svinger er hver 5. ulykke. Ni av ti som omkommer i møteulykker med lastebil sitter i møtende person- eller varebil, hvor et klart flertall er yngre og middelaldrende menn.

15 prosent av de omkomne i lastebilulykker satt i lastebilen, og utforkjøring står for to tredjedeler av disse.

Rapporten gir en oversikt over risikofaktorer med bruk av tunge kjøretøy i Norge. Det foreslås en helhetlig og koordinert innsats innenfor et spekter av tiltaksområder, hvor økt bruk av teknologi er gjennomgående;  1) Overføring av godstransport til sjø og bane, 2) Veistandard med bedre forutsigbarhet og beskyttelse, 3) Tydeligere regulering av trafikk i uforutsigbare og avvikende trafikkmiljøer, 4) Skjerpet kontroll av tunge kjøretøyers stabilitetsegenskaper, 5) Bedre samordning av tilsynsfunksjonene og 6) Utvidet bruk av førerstøttesystemer.


Utvikling og antall drepte i tungbilulykker i 23 europeiske land. Perioden 2011-2013 sammenlignet med 2004-2006.

Rapport:
Tunge kjøretøy og trafikkulykker – Norge sammenlignet med andre land i Europa. TØI rapport 1494/2016. Forfattere: Per Andreas Langeland, Ross Owen Phillips
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no