logo

Søk

Du er her

Et lite prosjekt med stor betydning for norsk luftfart?

Hovedaktørene i luftfarten samlet seg nylig for å få med seg resultatene fra et forprosjekt om Flight Data Monitoring og påvirkninger på piloters ytelse.

Aktørene i norsk luftfart var samlet hos Norwegian.

Moderne fly består av teknologi som registrerer store mengder data.

Kan slike data brukes til å øke sikkerheten, samtidig som kostnader og miljøutslipp reduseres?

Spørsmålet er utgangspunktet for et forprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom forskningsmiljøer, flyselskaper og luftfartsmyndighetene.

Forprosjektet legger grunnlag til et hovedprosjekt som vil bruke Flight Data Monitoring for å måle pilotens ytelse (human factors), slik at menneskelige faktorer kan knyttes til flyselskapenes safety performance, produksjon og miljøarbeid.

TØI leder prosjektet i samarbeid med NHO Luftfart (prosjekteier), Norwegian, SINTEF, Luftfartstilsynet, Flight Data Services (UK), og Jeppesen / Boeing.

Forprosjektet har hatt fokus på trøtthet (fatigue), og har blant annet undersøkt koblinger mellom predikert fatigue hos piloten på den ene siden, og variabler som beskriver hvordan flyet ble fløyet på den andre.

Big Data

Prosjektteamet analyserte over 100.000 flighter med 737 og delte dem i to grupper – den ene gruppe med pilotene predikert å være «alert» på «top of descent», og den andre med pilotene predikert å være mer søvnig.

Gruppene ble sammenlignet på et utvalg av relevante variabler konstruert fra flight data, som kontinuerlig samles inn under flygning. Undersøkelsene avdekket klare forskjeller mellom gruppene på en del variabler. Funnene var konsekvent med en hypotese om at fatigue kan være med på å påvirke produksjonen, og at dette kan måles ved flydatasystemer som kontinuerlig er i bruk.

Prosjektteamet vil nå satse på et større prosjekt for å gjøre mer kontrollerte analyser, og for å se på andre faktorer, slik som piloters alder og erfaring.

Prosjektet kan være banebrytende gjennom å bruke store data til å bedre luftfartens safety performance, produktivitet og miljøprofil. Gjennom å sette pilotenes yteevne i sentrum kan det også si noe om internasjonal regulering knyttet til flytid (Flight Time Limitations) virker eller ikke.

Veien videre – et norsk eller internasjonalt Big data-prosjekt?

Seminaret ble holdt hos Norwegian i begynnelsen av september for å undersøke om norsk luftfart ønsker å satse på et større prosjekt, eller om prosjektet skal satse på internasjonal finansiering. Prosjektteamet håper norske flyaktører griper muligheten og blir med på prosjektet!

Forprosjektet bygger på en idé av Stein Arne Lien, og er finansiert av Forskningsrådet, NHO Luftfart, Norwegian, Luftfartstilsynet og Flight Data Service (UK). Prosjektteamet er Ross Owen Phillips (TØI), Capt. Stein Arne Lien (Statens havarikommisjon, eks Norwegian), Trond-Eirik Strand (Luftfartstilsynet), Stian Antonsen og Tor Erik Evjemo (SINTEF).

Kontaktperson på TØI: Ross Owen Phillips

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no