logo

Søk

Du er her

Eksperter tror på mer reguleringer i trafikken

Trafikksikkerhetseksperter tror den personlige friheten i trafikken vil bli enda mer innskrenket i framtiden.

Rapporten omhandler i hvilken grad vi aksepterer paternalisme i trafikken, det vil si ulike reguleringer og ekspertstyring for å hjelpe oss slik at det ikke skjer ulykker.

Blant annet kan yrkessjåfører bli nødt til å blåse i et alkometer før de får lov å kjøre.

Dette viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt. Eksperter og befolkningen er undersøkt med hensyn til hvor mye restriksjoner og reguleringer man tror vi er villige til å godta i trafikken i fremtiden. Begge gruppene støtter mange tiltak som begrenser individers valgfrihet, både tiltak som beskytter trafikanten selv, og tiltak som beskytter andre trafikanter.

Blant ekspertene var det størst enighet om at det i fremtiden fortsatt vil være forbudt å kjøre motorsykkel uten hjelm og at påbudet om redningsvest i fritidsbåt vil bestå. I tillegg er man rimelig samstemte om at det i fremtiden vil bli påbudt bruk av alkolås i alle biler som brukes av yrkessjåfører.

Andre endringer som det var relativt stor grad av enighet om var obligatoriske oppfriskningskurs for eldre sjåfører og påbudt alkolås i alle nye biler.

Størst uenighet var knyttet til obligatorisk intelligent fartstilpasning (ISA), reflekspåbud, fartssperre for moped og sykkelhjelm.

Resultatene fra lekfolksundersøkelsen indikerer at store grupper av befolkningen har relativt stor forståelse for tunge inngrep innen trafikken av sikkerhetshensyn. Særlig ser det ut som om det er relativt liten motstand mot innføring av obligatorisk sikkerhetsutstyr. Aksepten for sikkerhetstiltak er større blant kvinner og blant eldre enn blant yngre menn, og det er en viss tendens til at de som plasserer seg på venstresiden politisk, aksepterer større inngrep enn dem som plasserer seg på høyresiden. Befolkningen aksepterer gjennomgående mer restriksjoner innen veitrafikken enn de gjør innenfor fritids- og helsesektoren.

Rapport:
TØI rapport 1491/2016 Forfattere: Beate Elvebakk, Ingeborg Storesund Hesjevoll, Tom Erik Julsrud

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no