Du er her

Prioritering av gående øker butikkenes omsetning

Det er en klar sammenheng mellom prioritering av gående og økt omsetning i butikker i sentrum.

Det viser en ny TØI-rapport der funnene fra tidligere studier om sammenhengen mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum presenteres.

Sentrumsutvikling brukes som strategi for å gjøre byer bærekraftige og mer attraktive for innbyggere og bedrifter. Likevel er det en klar tendens til at sentrum taper markedsandeler til eksternt lokalisert handel. Sentrum blir mindre attraktiv og tilgjengelig når byutviklingen skjer i ytterkanten av byområdene, når byene blir mer bilavhengige og når det stadig bygges mer eksternt lokalisert handel. Den overordnede byutviklingen påvirker dermed mulighetene for å utvikle attraktive, livlige og konkurransedyktige sentrum. Brukerne har ulike formål med sine sentrumsbesøk, men et godt handelstilbud er viktig.

Mesteparten av veksten i detaljvarehandelen skjer i handleområder utenfor sentrum, men det er likevel store variasjoner i utviklingen av sentrums andel av omsetningen mellom ulike byer. Litteraturgjennomgangen viser at prosjekter som gir bedre gåmiljø i sentrum bidrar til å øke befolkningens bruk av disse områdene og til å styrke handelen. Avveiinger mellom god biltilgjengelighet og godt bymiljø kan løses gjennom bevisst prioritering av gående i de viktigste gangstrøkene, progressiv prising av parkeringsplasser og parkering for arbeidstakere og andre i utkanten av sentrum.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er ikke blitt gjort en tilsvarende litteraturgjennomgang siden 1997. Rapporten er ment å være et hjelpemiddel for kommuner og planleggere.

TØI-rapport 1400/2015. Kunnskapsstatus Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum. Forfattere: Aud Tennøy, Anders Tønnesen og Kjersti Visnes Øksenholt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger