logo

Søk

Februar 2014

Salget av drivstoff for bil ned med 2,4 prosent siste tre måneder.

Tabell 1. Salg av bilbensin, avgiftspliktig diesel og jetdrivstoff. November 2013 - januar 2014 og
februar 2013 – januar 2014. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

 

Siste 12 måneder

Drivstofftype

Nov. 2013 – jan. 2014

Endring %

 

Feb. 2013 – jan. 2014

Endring %

Drivstoff for bil 1)

971

-2,4

 

4 103

-0,4

–Bilbensin

287

-7,8

 

1 300

-6,3

–Avgiftspliktig diesel

684

0,1

 

2 803

2,5

Jetdrivstoff

253

14,1

 

1 100

8,2

1) Bilbensin og avgiftspliktig diesel        Kilde: Statistisk sentralbyrå.                

 

11 prosent færre kjøretøy registrert i januar 2014 enn ett år tidligere.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøyer i januar 2014 og februar 2013 – januar 2014.
Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

 

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Januar 2014

Endring %

 

Feb. 2013 – jan. 2014

Endring %

I alt

15 653

-11

 

210 547

0

Personbiler

13 308

-7

 

175 036

1

Busser

47

-6

 

1 313

14

Varebiler

1 994

-31

 

30 270

-8

Lastebiler

304

-5

 

3 928

0

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

 

Vegtrafikkindeksen gikk opp med 1,2 prosent i 2013.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen 2013. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Lette kjøretøyer

Tunge kjøretøyer

All trafikk

2013

1,2

1,4

1,2

Januar

0,8

2,4

0,9

Februar

1,9

1,8

1,9

Mars

-3,6

-14,1

-4,7

April

6,5

11,7

7,0

Mai

0,7

-1,2

0,6

Juni

1,0

0,8

1,0

Juli

0,0

3,3

0,4

August

0,6

1,0

0,7

September

1,6

5,8

2,1

Oktober

1,6

3,8

1,9

November

0,5

0,4

0,4

Desember

3,6

5,6

3,8

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet              

 

Trafikkveksten ved norske lufthavner var på 6 prosent i januar.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert
transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.
Januar 2014, november 2013 – januar 2014 og februar 2013 – januar 2014.


Type trafikk

Jan. 2014
Siste måned

Nov. 2013 – jan. 2014
Siste tre måneder

Feb. 2013 – jan. 2014
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

4

2,0

1,9

Utenlandsk trafikk

9

8,0

9,3

All trafikk

6

4,2

4,9

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Konsumprisindeksen stabil i januar. Delindeksen for transport
økte med 0,1 prosent.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder. 

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks januar 2014

135,1

145,9

Endring siste måned

0,0

0,1

Endring siste 12 måneder

2,3

1,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

 

Hurtigruten hadde 16,7 prosent færre passasjerer i 3. kvartal 2013 enn året før.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten 2009, 2010, 2011 og 2012. 1. – 4. kvartal 2012 og
1. - 3. kvartal 2013. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. 

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2009

411 793

-10,5

Hele året 2010

449 395

9,1

Hele året 2011

450 249

0,2

Hele året 2012

439 542

-2,4

1. kvartal 2012

86 665

8,3

2. kvartal 2012

132 106

-4,4

3. kvartal 2012

148 545

-12,5

4. kvartal 2012

72 226

16,0

1. kvartal 2013

67 879

-21,7

2. kvartal 2013

98 194

-25,7

3. kvartal 2013

123 680

-16,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Det innenlandske trafikkarbeidet med lastebil økte med 6 prosent
i 3. kvartal 2013.

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer
enn 3,5 tonn. 3. kvartal 2013. Endring i forhold til 3. kvartal 2012. 

 

3. kvartal 2013

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

477,3

6,0

Tomkjøringsprosent

25,5

-9,9

Transportmengde. Mill. tonn.

66,6

9,4

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4421,2

4,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS