Du er her

Kompetanseområde:

Effektive og miljøvennlige bytransportsystemer

Målsettingen om at all vekst i transportbehovet i byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og at det skal være nullvekst i biltrafikkmengdene, stiller nye krav til kunnskap og praksis hos planleggere og andre fagfolk. Vi er fortsatt inne i et dypt paradigmeskifte, hvor fokus flyttes fra å tilby den vei- og parkeringskapasiteten som til enhver tid etterspørres, til å utvikle byene og bytransportsystemene på måter som bidrar til at konkurransekraften til miljøvennlige transportmidler styrkes.

I den internasjonale forskingsfronten diskuteres overgang fra fokus på mobilitet til tilgjengelighet; fra at man skal komme seg kjapt og enkelt rundt til fokus på at man skal få tilgang på de aktiviteter, tjenester, mv. man har behov for.

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport bidrar med forskning og kunnskap om hvordan utvikling av de ulike delene av transportsystemene (for gåing, sykkel, kollektivtrafikk, bil) påvirker konkurransekraften mellom transportmidlene, og dermed biltrafikkmengder, klimagassutslipp, luftkvalitet, transportkvalitet, effektivitet og hvor trivelige og attraktive byer og byområder er.

Vi er opptatt av hvilke egenskaper ved transportsystemene og ved byene som påvirker om folk velger å gå og sykle, og dermed hvordan byene og transportsystemene kan utvikles for å oppnå økte gang- og sykkelandeler.

Hvordan arealutviklingen, utviklingen av kollektivtilbudet og utvikling av biltransportsystemet påvirker kollektivtrafikkens konkurransekraft – spesielt mot biltrafikken – er et annet viktig tema. Hvordan det tilrettelegges for biltrafikken har stor innvirkning på arealutviklingen og på biltrafikkmengdene. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet til og prising av parkering, inkludert innfartsparkering, samt effekter av økt eller redusert veikapasitet i urbane veisystemer. Vi er også opptatt av å utvikle kunnskap om kø i bytransportsystemer, og hvordan kø kan oppfattes, håndteres og reguleres.

Det finnes store forskningsbehov når det gjelder effekter av utvikling av transportsystemene, hver for seg, i kombinasjon med hverandre og i sammenheng med arealutviklingen. Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport gjennomfører forskning som kan bidra til å svare på viktige spørsmål innenfor dette temaet.

Blant nylig avsluttede prosjekter vil vi nevne:

Viktige, langsiktige prosjekter på dette området er:

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger