logo

Søk

TØI flyttet høsten 2006 til Forskningssenter for miljø og samfunn – CIENS

Transportøkonomisk institutt har siden oktober 2006 vært samlokalisert med sju andre forskningsinstitutt i Forskningsparken på Blindern i Oslo, tett ved universitetet.

Sammen utgjør instituttene CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn, med rundt 500 medarbeidere.

På engelsk har senteret fått navnet Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research, CIENS. 

 

Gjennom dannelsen av CIENS ønsker partnerne å tilby et helhetlig og tverrfaglig perspektiv på samfunns- og miljøutfordringene. 

Instituttene har sin kjernekompetanse ulikt plassert langs skalaen fra grunnforskning via anvendt forskning til innovasjon og nyskaping. Den fysiske nærheten til Universitetet i Oslo, samt det forhold at universitetet selv deltar i samarbeidet gjennom ett av sine institutt, gir grunnlag for et gjensidig befruktende samarbeid langs hele denne aksen.

For det andre innebærer CIENS et sjeldent tett samarbeid mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Målet er at CIENS skal bidra til å styrke samfunnets evne til å løse de betydelige og komplekse utfordringene som oppstår i skjæringsfeltet mellom miljø, økonomi og politikk. 

 

 

TØIs samarbeidspartnere i CIENS er: 

·       Cicero - Senter for klimaforskning

·       met.no - Meteorologisk institutt

·       NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning

·       NILU - Norsk institutt for luftforskning

·       NINA - Norsk institutt for naturforskning

·       NIVA - Norsk institutt for vannforskning

·       UiO - Universitetet i Oslo, Avdeling for meteorologi og oseanografi

·       NVE - Norges Vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling (assosiert medlem av CIENS)

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding