Du er her

Strategisk instituttsatsning:

Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer

Nasjonale myndigheter har i flere år signalisert at veksten i transportbehovet i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og at det skal være nullvekst i biltrafikken. Andre målsettinger er knyttet til byutvikling som gir mer attraktive byer.

Felles for sentrale dokumenter er vektleggingen av en samordnet areal- og transportplanlegging som styrer utviklingen i retninger som bidrar til at byene blir mer klimavennlige og attraktive, både for innbyggere og virksomheter. Dette skal oppnås gjennom en mer konsentrert arealutvikling, bedre kollektivtilbud, bedre tilrettelegging for sykling og gåing og bruk av restriktive virkemidler mot biltrafikken.

Idealet er en samordnet areal- og transportutvikling hvor strategier og virkemidler kombineres for å oppnå definerte målsettinger og samtidig unngå negative konsekvenser. Selv om slike målsettinger har vært uttrykt over lang tid, vil det å faktisk følge dem opp kreve en vesentlig omstilling av dagens praksis i mange norske byer.

Dagens areal- og transportutvikling bidrar i mange byer ikke til måloppnåelse. Dette har ulike årsaker, som målkonflikter, fragmentert ansvarsfordeling, opplevd konkurranse mellom kommunene, mv. Viktige forklaringer på dette er blant annet en kombinasjon av at relevant teoretisk og empirisk kunnskap har mangler og er lite tilgjengelig for praksis, og at mange planleggere ikke har god nok kompetanse.

Den Strategiske Instituttsatsningen (SIS) Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer skal svare på disse utfordringene. Dette skal gjøres ved å bidra med utvikling, formidling og tilgjengeliggjøring av kunnskap om hva slags arealutvikling og utvikling av transportsystemene som kan gi mer attraktive og klimavennlige byer, hvordan plan- og beslutningsprosesser kan styre utviklingen i slike retninger, og hva som er viktige barrierer.

Gjennom dette skal SISen bidra til å styrke ansvarlige instansers muligheter til å styre utviklingen i retninger som bidrar til at mål nås.

Arbeidet gjennomføres i tre arbeidspakker:

  1. Byutvikling for mer klimavennlige og attraktive byer
  2. Utvikling av transportsystemene mot nullvekstmålet
  3. Kunnskap, analyser, plan- og beslutningsprosesser og barrierer

Den faglige beskrivelsen av den strategiske instituttsatsing finner du her.

Kontaktperson

Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger