logo

Søk

Du er her

ByBy-seminaret 2019: Siste nytt fra forskninga!

26. november 2019 på DOGA, Hausmannsgate 16 i Oslo

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt inviterer igjen til ByBy-seminar, der vi presenterer siste nytt fra vår forskning.

Forskningen er gjennomført i tettsteder og byer av ulik størrelse. Små steder kan være eller ligne på tettsteder som inngår i byregioner, og kunnskap om disse kan være nyttig også for dem som jobber med større byer. Kunnskap fra større byer kan ofte være relevant for mindre byer.

Til årets seminar inviterer vi dyktige folk fra planpraksis til å bidra med innlegg og forberedte kommentarer. Vi har satt av tid til diskusjoner. Vi håper å se deg på DOGA! Velkommen!

Porgram:

08.30 - 09.00: Kaffe og registrering

09.00 - 09.10: Velkommen v/ forskningsleder Aud Tennøy

09.10 - 10.00: Areal, transport og reiseatferd

Det meste av forskningen om hvordan arealstruktur og transportsystemer påvirker reiseatferd og trafikkmengder er hentet fra større byer. Fitwi Wolday presenterer resultater fra sin doktorgrad om hvordan arealstruktur påvirker reiseatferd i mindre byer, der noen av byene inngår i større byregioner. Kjersti Visnes Øksenholt presenterer resultater fra en undersøkelse av hvordan arealstruktur og kollektivtilbud påvirker kollektivtrafikkens konkurransekraft i byer av ulik størrelse. Aud Tennøy diskuterer om de samme mekanismene gjør seg gjeldende i mindre som i større byer.

10.00 – 10.20: Universell utforming av inkluderende byer og transportsystemer

Universell utforming, som gir tilgjengelighet for alle, er viktig i utviklingen av rettferdige og sosialt inkluderende byer og bytransportsystemer. Vi har forsket på ulike temaer knyttet til universell utforming av gater og kollektivtransportsystemer gjennom mange år. Kjersti Visnes Øksenholt oppsummerer og diskuterer viktige funn.

10.20 – 10.40: Pause

10.40 - 11.30: Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare planer og plananalyser – er vi gode nok?

Hensikten med planlegging er å skape kunnskap som gjør beslutningstakerne bedre i stand til å fatte beslutninger som bidrar til at målene de har definert kan nås. Dette krever at plananalysene er systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare.

Vi har undersøkt om dagens plananalyser har disse kvalitetene, og peker på mulige forbedringer. Er det riktig og realistisk å kreve at plananalyser skal oppfylle disse kravene? Innlegg v/ Aud Tennøy, forberedt kommentar fra planpraksis, diskusjon med salen.

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 – 15.30: Flere, lengre og triveligere reiser til fots og på sykkel - hvordan skal vi få det til?

Flere, lengre og triveligere reiser til fots og på sykkel er viktige målsettinger i by og bygd. Dette krever ofte at biltrafikken må nedprioriteres, og det kan være utfordrende. Vi bruker det meste av tiden etter lunsj til å belyse ulike sider ved planlegging og tilrettelegging for gåing og sykling.

12.15 – 13.15: Vi presenterer først resultater fra prosjekter knyttet til virkemidler, samarbeid og planlegging:

  • Miljøgater 25 år etter – hvordan har de virket? v/ Kjersti Visnes Øksenholt
  • Tettstedspakker – en ny måte å jobbe sammen på v/ Anders Tønnesen
  • Planlegging for sykkelvennlighet på små steder v/ Maja Karoline Rynning
  • Eksempler fra andre land v/ Kjersti Visnes Øksenholt og Oddrun Helen Hagen

13.15 – 14.35: Vi presentere deretter resultater som belyser trafikantenes opplevelser og preferanser, i hovedsak basert på undersøkelser knyttet til Oslo sentrum:

  • I Oslo har man fjernet parkeringsplasser og endret kjøremønsteret for å gi mer plass til gående, syklister og byliv. Hvordan har dette påvirket opplevd tilgjengelighet til og bruk av Oslo sentrum? Fungerer vareleveringen? Og ikke minst – har det blitt bedre å gå og sykle i sentrum? V/ Oddrun Helen Hagen

Pause 20 minutter m/ noe å bite i

  • Brukernes preferanser – hvilke gater liker og liker de ikke, og hvorfor det? Vi har brukt street preferance map i kartleggingen, v/ Sunniva Frislid Meyer
  • Sykling og konflikter i Oslo sentrum, v/ Tineke de Jong
  • Hvor brukes bysyklene og elsparkesyklene i Oslo mest? v/ Tanu Priya Uteng og Espen Johnsson

14.35 – 15.05: Gåstrategier – muligheter og utfordringer

Ida Hermansen fra Bergen kommune og Helle Beer Urheim fra Oslo kommune jobber med gåstrategier i sine byer. De vil fortelle om hva som har vært de største utfordringene i arbeidet og hvordan disse er løst (eller ikke).

15.05 – 15.30: Vi avslutter seansen med en diskusjon med salen om hvordan fagfolk og forskere kan bidra til at flere reiser oftere og lengre til fots og på sykkel, og har det trygt og trivelig underveis.

15.30 - 15.50: Bompenger & sånt

Det har vært mye diskusjon om bompenger & sånt, både i valgkampen og i andre sammenhenger. Er bompenger virkelig helt nødvendig? Hvordan blir framtidas arbeidsreiser og framkommelighet uten bompenger? Kan vi utvikle byene og transportsystemene på måter som gir måloppnåelse uten bompenger? Kommentar v/ Aud Tennøy

15.50 – 16.00: Takk for nå! v/ Aud Tennøy

16.00: Uformell bespisning på DOGA, påmelding og betaling påkrevd.

Arrangementet vil bli streamet, men vi er foreløpig usikre på kvalitetet på streamen. Mer informasjon kommer senere.

Påmelding og pris:

Vi har gått et hakk opp når det gjelder lokaler og mat, og årets ByBy-seminar koster 2500 kr. (ikke inkl. middag).

Påmelding og betaling med bankkort eller Vipps via denne lenken: Påmelding her

Påmeldingsfrist: 21. november.

De som i stedet ønsker å få tilsendt faktura, melder seg på ved å sende epost til Lisbeth Kjelstrup: lkj@toi.no. Oppgi navn, arbeidsted, eventuelle allergier o.l., og gjerne om du tror du ønsker å delta på ‘uformell bespisning’ etter seminaret.

Vi kommer tilbake med mer info og påmelding angående middagen etter hvert, til de som har meldt seg på ByBy-seminaret. Kryss av i påmeldingsskjemaet hvis du ønsker å bli med på middag. Dette er ikke en bindende påmelding.

Hvis du lurer på noe ta kontakt med Aud Tennøy på ate@toi.no

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no