Du er her

  • > Samfunnsøkonomisk riktig framgangsmåte for valg av prosjekter til en plan. (Concept-rapport nr. 44)

Samfunnsøkonomisk riktig framgangsmåte for valg av prosjekter til en plan. (Concept-rapport nr. 44)

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 8512/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-93253-37-2
Språk: Norwegian

Vi utleder først nyttekostnadsbrøken som det riktige kriteriet for prosjektvalg når prosjektene er uavhengige av hverandre. Deretter studerer vi en litt mer kompli¬sert situasjon der hvert prosjekt fore¬ligger i ulike alternativer, som utelukker hverandre gjensidig. Ett og bare ett alter¬nativ må velges, og deretter skal prosjek¬tene velges inn i en større plan. Alternati¬ve¬ne kan for eksempel være ulike traseer, og planen kan være den nasjonale trans¬port¬planen. Ved hjelp av en figur viser vi at lønnsomhetsmålet som skal brukes til valget av alternativ i dette tilfellet, er en indikator som verken er nyttekost¬nads¬¬brøken eller netto nytte. Denne indika¬toren avhenger av nyttekostnadsbrøken til det siste prosjektet som får plass i budsjettet. Siden indikatoren kan forandre seg når valgene er gjort, vil det kunne trenges en iterativ prosedyre der nyttekost¬nads¬brøken til det siste prosjektet som får plass i budsjet¬tet, oppdateres etter hvert. Det er ikke første gang denne indikatoren har vært foreslått. Allerede i 1955 hadde Lorie og Savage et praktisk talt identisk forslag, men forslaget druknet tydeligvis i den stadig mer kompliserte litteraturen om investeringskriterier i årene som fulgte. Med moderne regneark er indikatoren lettere å beregne, og det er ikke lenger nødvendig å nøye seg med en indikator som er feil. Ikke-prissatte virkninger skal i den grad det er mulig, brukes til valg av alternativ, ikke til det etterfølgende valget av prosjekter til planen. Matematisk korrekt behandling av restriksjoner på ressursbruken i planen krever derimot at vi forlater metodene vi har gjort greie for her, og i stedet bygger på lineær programmering eller heltallsprogrammering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger