Du er her

  • > Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder

Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder

Forfattere: Marit Natvig, Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Leendert Wienhofen, Hans Westerheim
Rapportnr: 8579/2017
ISBN (elektronisk versjon): 9788214061437
Språk: Norwegian

Prosjektet Nye GodsData har sett på hvordan datainnhentingen til nasjonale statistikker på godstransport kan effektiviseres og forbedres. Denne rapporten summerer opp resultatene. Del 1 gir en oversikt over dagens transportstatistikk med informasjon om transport-strømmer mellom regioner i Norge, samt mellom Norge og utlandet. Fokus er på statistikk som inneholder variabler om avsender- og mottakersted samt informasjon om godsvolumet. Statistikken benyttes blant annet som grunnlag for å utarbeide nasjonale transportytelser, det vil si en indikatorstatistikk som avspeiler utviklingen i transportmarkedet for transporterte tonn, transportarbeid, gjennomsnittsdistanse og transportmiddelfordeling. Del 2 beskriver utfordringer knyttet til innhenting av godsdata og definerer krav til rapportering av data om sendinger og transportmidlenes turer. Videre diskuteres løsningsstrategier hvor man blant annet benytter data fra eksisterende systemer. Rapporten konkluderer med at innrapportering av godsdata må skje elektronisk i henhold til en nasjonal standard og at blant annet næringens fagsystemer er en god datakilde. Det er viktig at alle godsenheter har entydige identifikatorer som følger godet gjennom hele kjeden, og at rapporterings av sendiger og turer for alle transportformer samordnes. Det understrekes at både innhenting av rådata og selve rapporteringen må automatiseres. Det anbefales også at andre datakilder enn innrapporterte data benyttes i dataanalyser som kan verifisere og komplettere godstransportmodellene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger