Du er her

  • > Policy för spridning av elbilar. Några aktuella perspektiv och forskningsbehov. En förstudie

Policy för spridning av elbilar. Några aktuella perspektiv och forskningsbehov. En förstudie

Forfattere: Åsa Aretun, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 8540/2016
Språk: Swedish

Elbiler er en viktig teknologi for å nå klima- og miljømål, men spredningen går sakta i de fleste land unntatt Norge. Forstudiens hensikt var å peke på grunner til dette og på behov for videre forskning. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med VTI og finansiert av den svenske Energimyndigheten, VInnova og Enova Den svenske delstudien belyser bruk av kunnskap i policyutforming gjennom tekstanalyser, og den norske ser på utviklingen i Norge ur et historisk og kommunikasjonsrelatert perspektiv vha data fra enquêter og intervjuer. Prosjektet gir oversikt over diffusjon av elbiler og bruk av incentiver i noen Europeiske land og aktuelle teoretiske perspektiv på spredning av miljøteknologi. Tre områder for videre studier, som kan supplere den mer teknologisk innrettede forskningen om alternative drivstoffer, foreslås; 1) Tverrfaglig, komparativ FoU om effekter av incitament for spredning av miljøteknologi på transportområdet i ulike land 2) Integrering av kunnskap i praktisk politikk; i prinsipper for val av styringsmiddel, håndtering av målkonflikter mv 3) Maktforhold, allianser, nye samarbeidsmodeller og måter å møte barrierer på.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger