Du er her

  • > Østre linjes forbindelse mot Oslo - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Østre linjes forbindelse mot Oslo - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Forfattere: Glenn Steenberg, Stein Berntsen, Julie Gabrielsen, Pål André Jacobsen, Kjell Werner Johansen, Harald Thune-Larsen, Stefan Flügel
Rapportnr: 8548/2016
Språk: Norwegian

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjeringen. Utarbeidelsen av konseptvalgutredningen for Østre linje har bakgrunn i reguleringsplanen for nye Ski stasjon som er en del av Follobanen. Innsigelse ble fremmet av flere av kommunene i indre Østfold og Østfold fylkeskommune. Til grunn for innsigelsen lå forholdet at byer og tettsteder langs Østre linje skulle sikres tilgang til reisetidsforbedring som ny Follobane vil gi mellom Oslo S og Ski. Innsigelsen ble imøtegått ved at det skulle utarbeides en konseptvalgutredning som vurderte alternativ håndtering av kollektivtrafikken fra indre Østfold mot Oslo etter Follobanens ferdigstillelse. Konseptvalgutredningen er utarbeidet av Jernbaneverket, med støtte fra en ekstern utredergruppe. Kvalitetssikrer er bedt særskilt om å vurdere grenseflater mot andre prosjekter og pågående utredninger. Samtidig er det understreket at konseptene som legges frem skal kunne gjennomføres uten at fremdriften av Follobaneprosjektet blir påvirket.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger