Du er her

  • > Lydforhold i boliger. Evaluering av byggtekniske krav til lydforhold

Lydforhold i boliger. Evaluering av byggtekniske krav til lydforhold

Forfattere: Ronny Klæboe
Rapportnr: 8578/2017
Språk: Norwegian

Denne rapporten sammenstiller resultater fra litteraturstudie og spørreundersøkelse om lydforhold i boliger. Spørreundersøkelsen (subjektiv oppfattelse) er knyttet opp mot lydmålinger (objektive parametere), og utgjør sammen med funn i litteraturstudien basis for vurdering av om gjeldende bygningstekniske krav og ytelser ligger på riktig nivå. Ut fra resultatene fra spørreundersøkelsen er det ikke grunnlag for å differensiere lydkrav for ulike typer boenheter basert på type bolig, antall rom eller hvilken etasje boenheten ligger i. Det er ikke noe som tyder på at unge folk i små leiligheter er mer tolerante for støy. Krav og grenseverdi for luftlydisolasjon mellom boenhet og andre arealer anbefales videreført i dagens form, det vil si at det ikke settes et annet krav til lydisolasjon mot gang/trapperom osv. enn mot nabo-boenhet. Resultatene i spørreundersøkelsen viser at trinnlyd oppleves like plagsomt som støy fra trafikk, og at bruk av omgjøringstall (som inkluderer lavere frekvenser) gir best kobling mot opplevd plage. Det anbefales at omgjøringstall benyttes ved vurdering av trinnlydnivå. Det er ikke avklart om dette betinger endring på forskriftsnivå. Standardiserte målestørrelser gir generelt bedre korrelasjon enn normaliserte, og ut fra en akustikk-faglig vurdering anbefales det å benytte disse målestørrelsene i stedet for gjeldende målestørrelser. Det er ikke avklart om dette betinger endring på forskriftsnivå

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger