Du er her

  • > Forprosjekt for vurdering av videre arbeid med verdsetting av lokal og regional luftforurensning i Statens vegvesens Håndbok V712

Forprosjekt for vurdering av videre arbeid med verdsetting av lokal og regional luftforurensning i Statens vegvesens Håndbok V712

Forfattere: Kristin Magnussen, Knut Veisten, Ståle Navrud
Rapportnr: 8465/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8126-188-4
Språk: Norwegian

Inkludering av luftforurensningskonsekvenser som en prissatt konsekvens har vært etablert praksis i Håndbok V712 (forhenværende Håndbok 140) Konsekvensanalyser. Kunnskap og verktøy om sammenhenger mellom utslipp til luft, miljø- og helseskader og skadekostnader har blitt stadig bedre, og vi kan ikke se at det foreligger noe nytt grunnlag som skulle tilsi at man skal gå bort fra slik verdsetting. Skadekostnadsmetoden bør legges til grunn for beregninger av skadekostnader ved luftforurensning, men ulik detaljeringsnivå i beregningene kan være aktuelt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger