Du er her

  • > Betydningen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet vedprioritering av prosjekter i Nasjonal transportplan. (Concept-rapport nr. 44)

Betydningen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet vedprioritering av prosjekter i Nasjonal transportplan. (Concept-rapport nr. 44)

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 8511/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-93253-37-2
Språk: Norwegian

Med utgangspunkt i funn fra den norske tidsverdiunder¬søkel¬sen fra 2010 argumenterer vi i denne artikkelen normativt for å bruke samfunns¬økono¬misk analyse med nasjonale enhetspriser til å prioritere mellom prosjektene, og prøver å vise at det er alvorlig at dette kriteriet ikke blir brukt i praksis. Det er lansert flere teorier for hvorfor transportplanleggingen i Norge gir slike resultater. En teori sier at så lenge sentrale fagmyndigheter ikke avviser ulønn-somme prosjekter, vil lokale fagmyndigheter øke sine muligheter til å få gjennom¬slag i planen jo flere prosjekter de lanserer, enten de nå er lønnsomme eller ikke. Den andre sier at lokale myndigheter fremmer ulønnsomme prosjekter fordi de ikke behøver å bære mer enn en del av kostnaden, mens bevilgende myndigheter vedtar dem, fordi bompenger medfører at heller ikke de opplever hele kostnaden. Redusert bruk av bompenger kan bedre situasjonen. I tillegg kan samfunnsøko-nomisk lønnsomhet tillegges større vekt ved prioriteringen dersom investerings-budsjettet i NTP blir delt opp i en del som prioriteres strengt etter samfunnsøko¬nomisk lønnsomhet, og en eller flere deler der andre mål er hovedhensikten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger